Regulamin i warunki korzystania ze sklepu

Regulamin sklepu internetowego

z dnia 25 grudnia 2022 r.

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym olympiakids.pl/sklep, prowadzonym przez Renata Dzienis – ,, Olympia Kids Style”, z siedzibą w Radomiu ul. Stara Wola Gołębiowska 174a

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Sprzedawcą i właścicielem sklepu Olympia Kids Style jest  Renata Dzienis , z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Stara Wola Gołębiowska 174a , NIP 7961815758, REGON 366113663, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 27.07.2019 r.

 

2.         Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze sklepu internetowego olympiakids.pl/sklep 

 

3.         Administratorem danych osobowych podanych w celu wystawienia faktury i realizacji zamówień ze sklepu internetowego: olympiakids.pl/sklep  jest Renata Dzienis , z siedzibą w Radomiu ul Stara Wola Gołębiowska 174a i dane te są wykorzystywane tylko w celu realizacji złożonych zamówień i nie są przekazywane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe w celu realizacji zamówień, ma prawo do wglądu w treść tych danych oraz do ich aktualizacji i poprawiania.

4.1 dzień roboczy- oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

4.2 dostawa- faktyczna czynność mająca na celu dostarczenie klientowi sklepu zamówionego produktu przez sprzedającego za pośrednictwem dostawcy

4.3 dostawca- podmiot realizujący dostawę towarów: firma kurierska DPD, InPost kurier, InPost paczkomat, Orlen.

4.4 formularz rejestracji- formularz dostępny w sklepie internetowym olympiakids,pl/sklep , umożliwiający tworzenie konta

4.5 formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym olympiakids.pl/sklep , za pomocą którego możliwe jest złożenie zamówienia tzn. wybór i dodawanie wybranych produktów do elektronicznego koszyka, wybór sposobu dostawy (dostawcy), sposobu płatności oraz wybór zamówienia w drodze zakładania konta poprzez formularz rejestracyjny lub bez rejestracji konta

4.6 hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas dobrowolnej rejestracji i zakładania konta w sklepie internetowym olympiakids.pl/sklep , wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta.

4.7 klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Klientem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą

4.8 konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje nabycia towarów na własny użytek)

4.9 kodeks cywilny- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

4.10 konto- indywidualny , utworzony dla klienta panel, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta podczas rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym

4.11 login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. Wymagany jest wraz z hasłem do założenia i wchodzenia do konta klienta sklepu internetowego

4.12 produkt- towar, dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma bądź usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą

4.13 regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego

4.14 rejestracja- faktyczną dokonana czynność, w sposób określony w regulaminie, wymagana dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w sklepie internetowym

4.15 sklep internetowy- internetowy sklep sprzedawcy , działający w domenie olympiakids.pl/sklep 

       4.16 sprzedawca- Renata Dzienis , z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Stara Wola Gołębiowska 174a, NIP 7961815758, REGON 366113663, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 27.07.2019 r

   4.17 umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.        

4.18 ustawa, ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z pózn. zm.)

4.19 zamówienie- oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcę

      Olympia Kids Style Renata Dzienis z siedzibą w Radomiu ul. Stara Wola Gołębiowska 174a posiada wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu.

4. 20 Zdjęcia i opisy w ofertach (za wyjątkiem zdjęć prezentowanych w sklepie internetowym w celu prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich czy kopiowanie może następować wyłącznie za zgodą sprzedawcy.

4.21 Ceny podane w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. O kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), klient informowany jest na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia.

II.REJESTRACJA

1.         Do dokonywania zamówień w sklepie internetowym nie jest konieczne zakładanie konta i rejestracja.

 

2.         Aby założyć konto, klient zobowiązany jest dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji .

 

3.         Rejestracja polega na wypełnieniu przez klienta formularza rejestracyjnego (informacje o moim koncie) udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepu internetowego, ustaleniu indywidualnego hasła, zatwierdzeniu i zapisaniu danych poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do sprzedawcy. Zatwierdzenie rejestracji odbywa się poprzez wybór i kliknięcie odpowiednie funkcji w formularzu rejestracyjnym .

 

4.         Po zapoznaniu się z regulaminem, klient akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji formularza rejestracyjnego.

 

5.         Podczas rejestracji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień.

 

6.         Po zatwierdzeniu i przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej klienta podany w formularzu rejestracyjnym, zostaje wysłane potwierdzenie rejestracji w sklepie internetowym. Od tego momentu klient ma możliwość dostępu do konta klienta, przeglądania historii zamówień, dodawania opinii o produktach sklepu internetowego i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji , za wyjątkiem loginu.

 

7.          Sprzedawca nigdy nie prosi klienta o udostępnienie mu hasła.

III.ZAMÓWIENIE

1.         Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

2.         Informacje zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty sprzedawcy, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

3.         Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez klienta zamówienia, za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

Zamówienia mogą być składane elektronicznie za pośrednictwem formularza zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.         Składając zamówienie, za pośrednictwem sklepu internetowego, klient wybiera produkty oraz ich ilość do koszyka. Po skompletowaniu zamówienia, klient wybiera sposób dostawy, zatwierdza go poleceniem „do kasy”. Klientowi zostanie wystawiona na życzenie faktura sprzedaży. Następnie klient wybiera adres dostawy i sposób zapłaty za wybrane towary oraz ma możliwość dodania komentarza i informacji do składanego zamówienia. Wysłanie formularza zamówienia następuje poprzez wybranie przez klienta przycisku „potwierdź zamówienie”. Każdorazowo klient informowany jest, za pomocą formularza, o łącznej cenie za towar, dostawę i innych dodatkowych kosztach, które zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży.

 

2.         Poszczególne towary mogą wymagać podania dodatkowych informacji np. kolor, rozmiar. W takich sytuacjach prosimy o podanie indywidualnych szczegółów w komentarzu do zamówienia.

 

3.         Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić za nią sprzedawcy uzgodnioną cenę.

 

4.         Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje ze sklepu internetowego , na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Jednocześnie sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e mail o otrzymaniu i realizacji zamówienia, zawarta zostaje umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

IV.PŁATNOŚCI

1.         Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności za zamówione w sklepie internetowym towary:

a)      płatność przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy:  

       ALIOR BANK

82 2490 0005 0000 4530 3481 9957

1.         W przypadku płatności elektronicznych, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

 

2.         W przypadku nie wywiązania się klienta z terminowego dokonania zapłaty, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży i usunie zamówienie ze sklepu internetowego, przesyłając klientowi stosowną informację pocztą elektroniczną.

V.DOSTAWA

1.         Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

3.         Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy produktów jest wskazywany każdorazowo klientowi na stronie sklepu podczas składania zamówienia.

 

4.         Każdy towar, dostępny w magazynie, wysyłamy w terminie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Wyjątkiem są oferty, w których podano informację o produktach „na zamówienie” - klient otrzymuje od sprzedawcy informację o terminie realizacji zamówienia indywidualnie telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

5.         Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy, zamówionych w sklepie internetowym, produktów:

a) firmą kurierską „DPD”, InPost , Orlen

VI.RĘKOJMIA I REKLAMACJE

1.         Rękojmia to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fabryczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

 

2.         W sytuacji wystąpienia wady, konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli sprzedawca nie zgadza się z tym wyborem, może zaproponować inne rozwiązanie: pod uwagę będą brane następujące okoliczności:

-łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru

-charakter wady – istotna czy nieistotna

-to, czy towar był wcześniej reklamowany

1.         Aby skorzystać z rękojmi wadliwego produktu, konsument może:

       a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Wymiana produktu lub usunięcie wady przez sprzedawcę nie ma zastosowania, jeśli produkt (przedmiot rękojmi) był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie spełnił obowiązku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

Klient może, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego) .

b) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego, w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałoby nadmiernych kosztów, np: żądanie wymiany całego produktu na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca .

1.         Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu klientowi. Żądanie usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od chwili stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego wyżej. W tym terminie klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

2.         Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży lub zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży, lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) w formie pisemnej w następujący sposób:

a)      pisemnie na adres siedziby sprzedawcy: Olympia Kids Style Renata Dzienis z siedzibą w Radomiu ul. Stara Wola Gołębiowska 174a

b)      formie elektronicznej na adres: renata@olympiakids.pl

 Poprawnie złożona reklamacja, umożliwiająca szybką reakcję sprzedającego, powinna zawierać:

     a) imię, nazwisko, adres, adres elektronicznej poczty oraz sposób do kontaktu ze sprzedającym (np. telefon)

     b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj i czas wystąpienia niezgodności (wady) wraz ze wskazaniem żądania kupującego

     c) datę zawarcia umowy, ewentualnie dowód zakupu)

Wymogi te jedynie są zaleceniem, aby w jak najszybszy i najefektywniejszy rozwiązać sprawę reklamacji. Nie wpływają na skuteczność ani ważność reklamacji.

1.         Jeżeli podane przez klienta informacje dotyczące reklamacji będą wymagały uzupełnienia, sprzedawca zgłosi się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych i wyjaśnienia.

2.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak reakcji sprzedawcy w tym terminie oznacza automatyczne uznanie reklamacji za zasadną.

3.         W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta, lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi, niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony (w formie pisemnej) o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy (na jego adres).

VII.GWARANCJA

1.         Produkty sprzedawane w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją, udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Gwarancja nie ogranicza pozostałych praw konsumenta.

2.         Każdorazowo, informacja o objęciu produktu gwarancją, podana jest przy opisie tegoż produktu w sklepie internetowym.

3.         W celu egzekwowania praw wynikających z gwarancji, należy postępować według informacji zawartych w karcie gwarancyjnej.

4.          

VIII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

(Dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2015 r.)

zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

1.         Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w posiadanie zakupionego produktu, odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu oraz pkt. 10 Działu VIII niniejszego Regulaminu. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez konsumenta lub osobę trzecią, przez niego wskazaną.

2.         Sprzedawca , firma  Olympia Kids Style Renata Dzienis z siedzibą w Radomiu ul. Stara Wola Gołębiowska 174a zostać poinformowany przez konsumenta o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w sposób jednoznaczny, np. za pomocą oświadczenia , którego przykład znajduje się na stronie sklepu internetowego w zakładce „ Odstąpienie od umowy” i które  dołączane jest do wysyłanego do klienta zamówionego produktu.

3.         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone sprzedawcy np.:

a)      pisemnie , na adres : Olympia Kids Style Renata Dzienis 26-600 Radom ul. Stara Wola Gołębiowska 174a

b)       w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: renata@olympiakids.pl

c)       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem z dołączonym dowodem zakupu-paragonem lub potwierdzeniem wpłaty.

1.         Po otrzymaniu oświadczenia/informacji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza ten fakt konsumentowi na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.

2.         W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3.         Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

1.         Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu produktu, co do którego nastąpiło odstąpienie od umowy. Wszystkie koszty bezpośrednie takiego zwrotu ponosi konsument.

 2.         Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwrotów konsument dokonuje na adres: Olympia Kids Style Renata Dzienis 26-600 Radom ul. Stara Wola Gołębiowska 174a

3.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.         Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

 


 IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych, miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

2.         Klient będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takie jak np. wyszczególnione na stronie Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji : http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

X. PRZEDSIĘBIORCY

1.         Niniejszy dział regulaminu dotyczy wyłącznie klientów nie będących konsumentami.

2.         Sprzedawca, w przypadku klienta nie będącego konsumentem, ma prawo wymagać przedpłaty całości lub części płatności.

3.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikłe z winy wybranego przewoźnika (dostawcy).

4.         Klient, nie będący konsumentem, ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy odbiorze co do zawartości i braku uszkodzeń podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ubytku, uszkodzenia , klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy i ewentualnie sporządzenia protokołu szkody z przewoźnikiem (dostawcą).

5.         Zgodnie z art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.         Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem nie będącym konsumentem podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.


XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Treść oferty sklepu internetowego i umowy zawierane za jego pośrednictwem sporządzane są w języku polskim.

2.         Firma Olympia Kids Style Renata Dzienis z siedzibą w Radomiu ul. Stara Wola Gołębiowska 174a zapewnia, że wszystkie dane uzyskane od klientów wykorzystywane są tylko w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszelkie dane na temat prywatności i bezpieczeństwa zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu internetowego.

3.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiana obowiązujących przepisów prawnych, zmiany sposobów dostaw i płatności. Z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu klientów będących konsumentami. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone już zamówienia oraz realizowane umowy sprzedaży.

4.         Każdy klient ma prawo do negocjacji cen i warunków zakupu wybranych produktów przed złożeniem zamówienia.

5.         Sprzedawca udostępnia wszystkie regulaminy zamieszczone w sklepie internetowym w celu zapisania na nośniku trwałym. Jednocześnie nie wyraża zgody na kopiowanie niniejszego regulaminu przez klientów nie będących konsumentami w celach komercyjnych.

6.         Sprzedawca przestrzega przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie przy sprzedaży w sklepie internetowym..

7.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności:

- Kodeksu Cywilnego,

- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U.144 poz. 1204 ze zm. 2002r.)

- dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.)

- dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. : Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22, poz. 271 z pózn.zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141, poz.1176 z pózn.zm.).

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

KONTAKT :

,,Olympia Kids Style” Renata Dzienis 

26-600 Radom

 ul. Stara Wola Gołębiowska 174a

Tel. 661312898

Mail renata@olympiakids.pl

 

 

Produkt dodany do ulubionych

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.